Bilgilerinizi mi unuttunuz?

Haberler

Reklam Nasıl Bir Güç Yaratır?

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 tarafından

Reklam Nasıl Bir Güç Yaratır?
Eğer hayata yeniden başlama imkanı olsaydı, reklamcılığı bütün diğer işlere tereddütsüz tercih ederdim” diyen Amerika eski başkanlarından Franklin Roosevelt bir döneme damgasını vurmuş bu sözüyle gerçekte neyi vurgulamak istemişti? Dünyanın en güçlü insanı olarak adlandırılan Amerika başkanı, neden reklamcılığı sahip olduğu özel konum ile değişmek istedi? Acaba bunun sebebi, temel olarak ‘Bilgilendirme’, ‘Hatırlatma’, ‘İkna etme’, ‘Değer katma’ ve ‘Örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma’ fonksiyonları taşıyan reklamların, giderek insanların hayatlarını yönetme ve yönlendirme gücü kazanmış olması olabilir mi?
Yaklaşık yüz sene önce söylediği “Reklamlar git gide, yaşamları yönetir hale gelmektedir.” sözüyle Sir Winston Churchill, diğer insanların göremedikleri neleri görebilmişti? Bir hikaye vardır, reklamcılar iyi bilirler. Dünyaca ünlü petrol şirketi Shell’in Amerikalı yöneticileri Vatikan’da Papa ile yalnız görüşmek istemişler. Dışarıdakiler merakla odadan gelen sesleri dinliyorlarmış. “Kabul ederseniz bir milyar dolar veririz”. Papa, “Hayır kabul edemem” diyormuş. Yöneticiler ısrarla teklif bedelini arttırıyorlarmış. 2 milyar Dolar…5 milyar Dolar… 10 milyar Dolar… Papa yine de, “İmkansız, olamaz” diye diretiyormuş. Kapıda tartışmayı dinleyen kardinaller dayanamayarak odaya girip Papa’ya “Bu paraya ihtiyacımız var, niçin kabul etmiyorsunuz?” dediklerinde Papa’nın cevabı: “Amerikalı dostlarımız, bütün kiliselerde okunan dualardan sonra papazlarımızın (Amin) yerine (Shell) demelerini öneriyorlar. Nasıl kabul ederim” olmuş.
Kimilerine göre; yaratıcılığın ahlak sınırlanırını zorladığı bir nokta; kimilerine göre yaratıcılığının sınırsızlığının en güzel göstergesi. Ancak açık olan, gerçekliği tartışılan bu hikayenin, aslında “Reklamın Önlenemez Yükselişini ve Gücünü” insanlara göstermesi. Geçmişe baktığımızda; reklamcılığın ilk ve orta çağlarda çok ilkel şekilde, genellikle çığırtkanlar ve tellallar aracılığıyla yapıldığını görürüz. Eski Yunan’da kasaba tellallarının esir, sığır ve mal satımında sokak sokak dolaşarak, malları ayaklı duyuru şiirleriyle övmeleri ilk sözlü reklama örnek olarak gösterilebilir. 1450 yıllarında Gütenberg’in Matbaa makinesini buluşu ile reklamcılıkta çığır açılmıştır. Ticari reklamcılık ise gerçek anlamda, gazetelerin yaygınlaşmasıyla doğmuş ve gelişmiştir. Televizyonun ve radyonun icad edilmesi, Reklamcılığı fişeklenmiş, özellikle son elli yılda, reklamcılık alanında büyük yatırımlar yapılmıştır. Gittikçe önemi artan, sanatsal özelliklerinin yanında bir bilim dalı haline gelen reklamcılık, ülke ekonomilerinin itici gücü olmuştur.
İktisadi yaşamın bir parçası olan reklamın giderek artan gücü, bir çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. İletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla reklam, toplumsal yaşamda etkileri tartışılan bir olgu durumuna gelmiştir. İnsanları bilgilendirerek toplumsal iletişim sağladığını, ticaret yaşamını canlandırdığını, alınacak bir mal için seçenekler getirdiğini, bölgeler arasındaki kültür farklılıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu vb. ileri sürerek reklamın yararlarından söz edenler olduğu gibi, kişiyi, pahalı olmasına karşın belli mallara bağımlı kıldığını, özenti uyandırarak hiç gereksinimi olmayan bir malı almaya kışkırttığını, reklam masraflarının son çözümlemede alıcının cebinden çıktığını, etkililiği ve çarpıcılığı nedeniyle çocukların ve gençlerin kültürel gelişmelerini gerilettiğini ileri sürerek, reklamın zararlı yönlerinin de olduğunu vurgulayan düşünürler de bulunur.
Her ne olursa olsun, reklamın çok farklı işlevler taşıdığı açıktır. Ekonomik hızı düşen, hatta sıfıra inen bir toplumda dahi reklam, işlevini değiştirip yararlı hizmetlerde bulunabilir. Birçok tüketim ürünleri piyasadan kalksa ya da tüketicinin satın alma gücü azalsa bile reklamla daha değişik, örneğin; otomobil kullanılmasını özendirmek yerine, kitle araçlarını tercih ettirmeye yönelik, toplum açısından o an için daha geçerli, yararlı önlemler alınabilir. Trafik kurallarına ne şekilde uyulacağı, enerji tasarrufu için neler yapılabileceği, yabancı turistlere nasıl yardımcı olunacağı, bir yabancı dil öğrenmenin, bir sporla uğraşmanın yararları reklam hizmetleriyle duyurulabilir. Bu doğrultuda reklam sosyal bir sorumluluk ve görev üstlenebilir. Türkiye kasa fişi kullanımını yıllar önce devlet televizyonunda gösterilen, “Önce alışveriş, sonra fiş” reklamı ile öğrenmedi mi? İsveç’te, hükümet, trafiği soldan sağa çevirdiği yıllarda, bu değişikliğin tanıtımını, -bir yarışma sonucu- büyük bir reklam ajansına vermiştir. Ve belli bir gün, belli bir saatten sonra bu yeni düzene geçişte, başarılı reklamlar sayesinde, bir tek trafik kazası olmamış, bir tek trafik suçu işlenmemiştir.
Meksika’da, vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, vatandaşların hükümete nasıl yardımcı olacakları, televizyonda ve basında yoğun reklam kampanyalarıyla halka gösterilmiş ve bu konuda yüksek bir başarı sağlanarak vergi kaçakçılığında azalma görülmüştür. Bu doğrultuda reklamların aynı zamanda toplumsal bir ödevi ve gücü olduğu unutulmamalıdır. Reklamcılığın temel amaçları halkın eğitilmesi, doğru bilgilendirilmesi, aradığını kolay bulmaya, kolay almaya ve fiyatını öğrenmesine yardım etmek olmalıdır. Reklamcılıkta muhatabınız bütün toplumdur. Yaptığınız bir hata geniş çapta yayınlanacağından bir çok kişiyi etkileyebilir. Bu sebeple reklam sektöründe çalışanların duyarlı ve dikkatle hareket etmeleri, toplumsal sorumluluk anlayışıyla profesyonel düşünceyi birleştirmeleri gerekir. Bir reklamın sıkça söylediği gibi; “Kontrolsüz güç, güç değildir!”.

Reklam Nedir? Neden Önemlidir?

Cuma, 03 Ağustos 2018 tarafından

Reklam Nedir? Neden Önemlidir?
Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen reklamdır. Reklam gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için ehemmiyetli bir öğe haline gelmiştir. Reklamın bu kadar ehemmiyet kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi değişik açılardan bir çok tanımının yapılmasına olanak sağlamıştır.

İletişim açısından reklam: ‘Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının denetiminin kullanılmasıyla, evvelce belirlenen hedef kitlede istenen istikamette davranış ve davranış sağlama faaliyetleridir.
Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: ‘Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler ile ilgili yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.’ Bir başka görüşe göre ise, reklam: ‘Bir ürünün veya hizmetin, bir müessesenin, bir kişinin veya fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi evvelce belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuoyuna pozitif bir biçimde tanıtıp, benimsetilmesidir.’
Amerika Pazarlama birliğine göre reklam: ‘Bir malın, bir hizmetin, veya bir fikrin bedeli verilerek ve bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış (şahsi satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir.’
Reklam, iletişim emelini gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır. Bu doğrultuda reklam; üretici firmaların tüketici veyahut aracı kuruluşlara ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ait bilgi vermesini sağlayan ve güdüleyerek ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan bir süreçtir.
Reklam, bir işletmenin ürün ve hizmetleri ile ilgili hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için medyada yer ve vakit satın alma yoluyla gerçekleştirdiği enformasyon ve ikna etme faaliyetleridir.
Reklam ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talep yaratılırken yüz yüze iletişim yerine büyük kitlelere aynı anda erişebilmek için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır.
Tüm bu tanımlardan hareketle reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz; bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam emelinin, reklam giderlerinin ve ileti türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne vakit yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam muhtevasının hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.
Neticede bu bilgilerden istifade ederek reklamın özelliklerini şöyle sıralamak olası;
* Reklam, pazarlama iletişimi içersinde yer alan bir öğedir.
* Reklam, belirli bir fiyat karşılığında yapılır.
* Reklam, reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir mesajlar bütünüdür.
* Reklam, bir kitle iletişimidir.
* Reklamı yapan kişi, müessese ve kuruluş bellidir.
* Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
* Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve meselelere analiz eder vardır.
* Reklam, diğer pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama taktiği doğrultusunda tespit eden pazarlama hedeflerine erişmek için koordineli olarak çalışır.

pleksi

Akrilik Pleksi Nedir? Plexiglass Kullanım Alanları

 • Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik cam olarak da isimlendirilebilir.
 • Saydam ve yarı saydam olabilir. Kolay işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır.
 • Piyasada çoklukla 1,5-2 5mm kalınlığında düz levhalar halinde bulunur.
 • 90°c sıcaklıkta veyahut 90°c – 115°c de etüvde ısıtılarak yumuşatılır.
 • Böylelikle kalıplanarak istenilen biçim verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir.
 • Tek dezavantajı termodinamik bir yapıda olduğundan yanmaya karşı dayanıklılığı daha azdır.
 • (Döküm) Pleksiglas, istenen her konuma kolayca uygulanma olanağı verir.
 • Pleksiglas’ların en önemli özelliği döküm levha olmasıdır. Plexiglass kullanıcılarını imalat mertebesinde zor vaziyette bırakmaz.
 • Pleksiglas ekstruder lavhalar gibi kesimde, şişirmede ve şekillendirmede mesele çıkarmaz.
 • Genleşme katsayısı, yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri standartlara uygun ve polimer sayısı yüksektir.
 • Pleksi’nin çeşitli boyutları da vardır. Genellikle piyasada en çok seçenek edilen ebat 200x135cm dir.

Kompozit Levha Nedir?

Çarşamba, 18 Temmuz 2018 tarafından

KOMPOZİT LEVHA

Tabela üretimi yaparken malzeme bulmak çok zordur. Uygun fiyata çeşitli malzemeler bulmak için bir çok toptancıyla görüşmek gerekir. Bu da uzun zaman alan bir iştir. Ama tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da internetten malzeme bulunmaktadır. Tabela yapımı kolay gözükse de , baya uzun ve zor bir iştir. Öncelikle iyi bir tabela yapmak için kaliteli malzeme kullanmak gerekir. Bu malzemeler renkli folyolar , yapıştırıcılar , levhalar , aydınlatmalar , slikonlardır. Bunların dışında da tabela yapmında kullanılan birçok malzeme vardır. Tabela yapmında kullanılan en temel malzeme kompozit levha dır. Bu malzeme cephe kaplamalarında da kullanılan oldukça sağlam bir malzemedir. Reklam malzemesi olarak da kullanılır. Kompozit levha Çoğu alanda kullanıldığı için fiyatları çok değişkendir. Kompozit levhaların farklı renk seçenekleri olduğu gibi farklı modelleri de vardır. Bunlar aynalı , granit ve ahşaptır.

Bunların her biri tabelanın farklı görünmesini sağlar. Farklı modeldeki levhaların fiyatlarıda farklıdır. Kompozit levha fiyatları modele ve boyuta göre değişmektedir. Kompozit levhalar sağlamlık konusunda çok başarılıdır. Kırılmalara ve darbelere karşı çok dayanıklıdır. En çok tercih eldilmesinin nedenleri çok fazla renk seçeneğinin olması ve kolay işlenebilmesidir. Kompozit levha yerine kullanılan malzemeleri uygun fiyata bulmak çok zordur. Tüm reklam malzemelerinin uygun fiyata satıldığı firmayı bulmak için çok uzun bir araştırma yapmanız gerekir. Ama internet üzerinden kısa bır araştırmayla Kıraç Reklam Malzemeleri firmasının size bütün malzemeleri uygun fiyatalara sunduğunu görebilirsiniz.

Kıraç Reklam Malzemeleri firmasi bütün ürünleri toplayarak reklammalzemesi.com üzerinden size sunmaktadır. Kompozit levha gibi birçok ürünü uygun fiyatlara alabilirsiniz. Site üzerinde buluna çeşitlilik sayesinde istediğniz ürünü bulabilirsiniz. Ürününüzü seçerek kolay ve hızlı bir şeklide sipariş verebilirsiniz. Sitemizde bulunan iletişim bölümündeki telefon numarasını arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

kompozit levha

Yukarı